Stichting Agović Fondacija geeft steun aan een breed scala van projecten en initiatieven die hulp bieden aan individuele personen, groepen en verenigingen. Binnenkomende verzoeken voor ondersteuning worden door de bestuursleden van de stichting onafhankelijk beoordeeld en gehonoreerd. Een belangrijk toewijzingscriterium is een evenwichtige spreiding van de gelden.

De stichting is officieel opgericht op 16 april 2014. De initiatiefnemers hebben al eerder op 21 maart 2014 besluit genomen om de Stichting op te richten. De doelstelling van de stichting is breed en laat zich vrij eenvoudig omschrijven: het geven van maatschappelijke, humanitaire en economische hulp aan individuen, groepen, en verenigingen.

De stichting tracht haar missie onder meer te verwezenlijken door:
– Inzameling van financiële middelen;
– Samenwerking met plaatselijke organisaties en overheden;
– Ondersteunen en organiseren van projecten en activiteiten;
– Realiseren van een breed draagvlak.

Stichting Agovic Fondacija ontvangt jaarlijks schenkingen van donateurs wereldwijd. Deze schenkingen vormen de belangrijkste bron van inkomsten van de stichting.

Enkele belangrijke feiten over de Stichting Agovic Fondacija

Statuut, Artikel 1.

 • De stichting draagt de naam: Stichting Agović Fondacija
 • Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam

Statut, Artikel 2.

 • Het doel van de Stichting
  1. De stichting heeft ten doel:

  1. het bieden van blijvende financiële hulp aan de leden van familie Agović, die voornamelijk wonen in het gebied Gornja Vrbica,Montenegro. De stichting biedt hulp aan de bevolking van Gornja Vrbica op gebieden als onderwijs, armoedebestrijding, sociaal-maatschapelijke ontwikkeling en stimuleren van kleinschalig ondernemerschap.
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door fondsenwerving in de hele wereld te doen bij leden van de familie Agović en overigens bij alle mensen van goede wil om projecten, die gericht zijn om mensen in Gornja Vrbica te helpen op het gebied van armoedebestrijding, onderwijs, verbetering van het geestelijk welzijn, cultureel en sportief leven op microniveau. De stichting wil de leden van de familie Agović wereldwijd mobiliseren om haar doelen te realiseren. De stichting gaat, voor wat betreft fondsenwerving, wereldwijd, via haar vertegenwoordigers opereren.

 • De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Statut,Artikel 3.

 • 5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden

Handelsregister inschrijving Stichting Agovic Fondacija

 • KvK nummer: 60497475
 • RSN nummer: 853936432
 • Datum akte van de oprichting: 16-04-2014

Belastingdienst

 • Geregistreerd onder het nummer 8539.36.432
 • Geen sprake van ondernemerschap
 • Geen belastingplicht

Bankrekening

IBAN: NL76INGB0006527528
Ontvanger: Stichting Agovic Fondacija
SWIFT | BIC code: INGBNL2A

Vermeld altijd de naam en achternaam van de donateur en het doel van uw donatie.

Adres van de bank

ING Bank
Plein 40-45 9b
1063 KR Amsterdam
Netherlands

Online doneren

Donaties via PayPal: https://www.paypal.me/agovicfondacija .

Post adres

Stichting Agovic Fondacija
Lambertus Zijlplein 83
1067 JR Amsterdam
Netherlands

Contact formulier

Stuur ons uw vragen, opmerkingen, sugesties, voorstellen en dergelijke via het contactformulier.